ANBI – old


De belastingdienst heeft de Vergadering van Gelovigen in Barneveld aangemerkt als ANBI. Hieronder vind u de informatie die openbaar dient te zijn voor een ANBI-instelling.

Naam Vergadering van gelovigen te Barneveld
Juridische vorm Kerkgenootschap
RSIN / fiscaal nummer 8202 05 606
KvK-nummer 50283839
Correspondentieadres Pr. Magrietlaan 10
Plaats 3925 HD Scherpenzeel
Samenkomstruimte Kantine Odik, Wethouder Rebellaan 140, 3771 KA Barneveld
Unieke url ANBI-publicatie
Website www.vvgbarneveld.nl
E-mailadres info@vvgbarneveld.nl
Bestuursmodel Bottom-up model (congregationaal). De gemeentevergadering is eindverantwoordelijk en heeft de mogelijkheid om oudsten aan te stellen. Deze oudsten zijn verantwoording verschuldigd aan de gemeentevergadering en kunnen uit hun ambt worden ontheven. Op dit moment zijn de oudsten D. van Scharrenburg en B. van der Snoek.
Beloningsbeleid Er worden geen beloningen verstrekt, alle werkzaamheden worden door vrijwilligers gedaan. Gemaakte kosten kunnen gedeclareerd worden.
Financiëel beleid Voor de collecten en giften zijn 4 bankrekeningen beschikbaar. Elke bankrekening is voor een verschillende kas, welke door 1 of 2 broeders beheerd word(en). Iedere kas maakt jaarlijks een verslag van inkomsten en uitgaven. Dit verslag wordt door een kascommissie gecontroleerd en aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
Beschrijving van de doelstelling Het organiseren van bijeenkomsten voor christenen in Barneveld die een gemeenschap vormen onder de naam Vergadering van Gelovigen. In deze samenkomsten is iedereen van harte welkom. Daarnaast willen we ons uitstrekken naar anderen in Barneveld in de vorm van het verspreiden van het Evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God en waar nodig en mogelijk het geven van praktische hulp.
Hoofdlijnen beleidsplan 2018 – 2023 Beleidsplan-Vergadering-Van-Gelovigen-Barneveld-2018-2023

2018
Verslag van uitgeoefende activiteitenTODO
Financiële verantwoordingKasverslagen 2018


Verslag van uitgeoefende activiteitenTODO
Financiële verantwoordingKasverslagen 2017